МонографіїЗнайдено: 7
Інвестиційний розвиток територіально-виробничих комплексів: теорія та методологія

Приходько В.П. Інвестиційний розвиток територіально-виробничих комплексів: теорія та методологія/ В.П. Приходько. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 318 с.

ISBN 978-966-374-711-8

 

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади інвестиційного розвитку територіально-виробничих комплексів у регіональній економіці. Узагальнено результати наукових досліджень з проблем розвитку регіональної економіки. Розроблено теоретичні положення розвитку територіально-виробничих комплексів, що набувають нового значення в умовах структурних зрушень. Сформульовано методологічні підходи до забезпечення інвестиційного розвитку територіально-виробничих комплексів у регіональній економіці. Запропоновано нову концепцію їх розвитку. Обґрунтовано організаційно-економічне забезпечення інвестиційного розвитку територіально-виробничих комплексів у контексті модернізації економіки на основі інновацій. Розроблено науково-прикладні рекомендації з реалізації інвестиційної політики.

Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи

Лендьел М.О. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи: Монографія [текст] / Мирослава Олександрівна Лендьел. – Ужгород: Мистецька лінія, 2011. – 688 с.
ISBN 978-966-1626-07-1

У монографії аналізуються локальні політичні інститути та процеси у Центральній і Східній Європі в період постсоціалістичних трансформацій. Досліджено теоретико-методологічні засади вивчення місцевої політики, передумови та зміст децентралізацій них реформ, що відбулися у країнах регіону впродовж останніх десятиліть, правові норми, які визначили механізм представницької та безпосередньої демократії. На основі використання порівняльного аналізу систематизовано джерела формування та особливості оновлення локальних політичних еліт, механізм впливу партій на політичне життя у територіальних громадах постсоціалістичних країн. Визначено основні тенденції політичної участі у локальних спільнотах, вплив політико-культурних орієнтацій населення та організації громадянського суспільства на становлення місцевої демократії у суспільствах Центральної і Східної Європи.

Європейська безпека і Україна

Мітряєва С.І. Європейська безпека і Україна: Навчальний посібник. – Ужгород: Ліра, 2008. – 222 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 8).
ISBN 978-966-8266-97-3

Навчальний посібник підготовлений у формі курсу лекцій для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають міжнародні відносини. Складається з теоретичної частини та додатків. У теоретичній частині (інформаційно-лекційний курс) розглянуто загальні інституту безпеки (ОБСЄ, НАТО, Європейська система безпеки і оборони (ESDI), суть Концепції національної безпеки і оборони України, місце і роль України в регіональних і глобальних системах безпеки, можливі сценарії майбутніх моделей безпеки.
У додатках представлено перелік зовнішніх та внутрішніх загроз для національних інтересів України в різних сферах суспільного життя, Стратегія національної безпеки України та список рекомендованих джерел і літератури з навчального курсу.

Проблеми національної та регіональної безпеки

Мітряєва С.І. Проблеми національної та регіональної безпеки: Спецкурс. Навчальний посібник. – Ужгород, 2007. – 174 с.
ISBN 966-8764-41-2

 

Навчальний посібник підготовлено у формі курсу лекцій для студентів-міжнародників Закарпатського державного університету. Складається з теоретичної частини та додатків. У теоретичній частині (лекційному курсі) розглянуто сутність концепції національної безпеки, її концептуальні засади і геостратегічні аспекти, проблеми регіональної безпеки, загрози і ризики в різних суспільних сферах, стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. В додатках представлено перелік зовнішніх і внутрішніх загроз, Закон України «Про основи національної безпеки України», «Про оборону України» та список рекомендованих джерел та літератури.

Національно-культурні товариства Закарпатської області

Мітряєва С.І. Національно-культурні товариства Закарпатської області / Національний інституту стратегічних досліджень. Закарпатський філіал. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. – 164 с.:іл.. – Сер. «Регіональний розвиток», Вип.7.
ISBN 966-7838-28-5

 

 

 

Формування громадянського суспільства на засадах демократії передбачає використання досвіду полі етнічного середовища як важливого фактору побудови держави. Одним з таких регіонів в Україні є Закарпатська область.
Двомовне видання містить ґрунтовні інформації та статистичні дані про стан та рівень культурно-громадянського життя в краї; у ньому широко представлені національно-культурні товариства Закарпатської області.

Міжнаціональні аспекти консолідації українського суспільства (регіональна модель)

Мітряєва С.І. Міжнаціональні аспекти консолідації українського суспільства (регіональна модель). Монографія. Видавництво Національного інституту стратегічних досліджень, Закарпатський філіал, - Ужгород, 2001. – 172 с. – (сер. «Регіональний розвиток»; Вип.5).
ISBN 966-554-033-5

 

 

 

 

В монографії розглянуті найважливіші аспекти формування стратегії міжнаціональної консолідації в Україні з врахуванням європейського досвіду в умовах трансформації політичної системи та побудови громадянського суспільства. Звернуто увагу на питання соціокультурної інтеграції в умовах поліетнічності на прикладі регіональної моделі.

«Ніжна революція» в Чехословаччині та формування нової внутрішньої і зовнішньої політики країни

Приходько В.О. «Ніжна революція» в Чехословаччині та формування нової внутрішньої і зовнішньої політики країни. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 1999.- 96 с.+12 с. вкл.
ISBN 966-7186-25-3

 

У книзі робиться спроба проаналізувати причини виникнення «ніжної революції» в Чехословаччині, її хід і наслідки для внутрішнього розвиту країни і формування нового курсу зовнішньої політики, обставини, за яких два народи – чехи і словаки, утворивши у 1918 році єдину державу – Чехословаччину, в кінці 1992 року пішли шляхом створення окремих самостійних держав – Чеської Республіки і Словацької республіки. Досвід «ніжної революції» та «мирного розлучення» збагатив історичний розвиток народів Європи. Нові держави, визнаючи новий курс зовнішньої політики, багато уваги приділяють розвитку традиційно дружніх відносин з незалежною Україною.